Varovanje zasebnosti v Master Doctor d. o. o. – zdravstveni dejavnosti.

 

SPLOŠNA IZJAVA O VAROVANJU ZASEBNOSTI v Master Doctor d. o. o. – zdravstveni dejavnosti

S to izjavo Master Doctor d. o. o. – zdravstvena dejavnost pojasnjuje, kako obdeluje osebne podatke posameznikov, ki jih pridobi od subjektov, ki:

 • so uporabniki storitev, ki jih za stranke izvaja Master Doctor d. o. o. – zdravstvena dejavnost,
 • na podlagi pogodbe zagotavljajo zavodu dobavo blaga ali storitev,
 • so drugi zavezanci/izvajalci, v zvezi s katerimi Master Doctor d. o. o. – zdravstvena dejavnost na podlagi veljavnih predpisov izvaja svojo dejavnost,
 • na drugi podlagi posredujejo zavodu osebne podatke posameznikov (npr. vprašanja in dokumenti, izvidi, raziskave, izobraževanja, oz. vse storitve s področja registracije zavoda).

(v nadaljevanju: nasprotna stranka)

Master Doctor d. o. o. – zdravstvena dejavnost pri obdelavi osebnih podatkov skrbi za varovanje zasebnosti posameznikov ter se zavezuje, da bo obdelava osebnih podatkov potekala skladno s praksami poštenega informiranja in veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov.

Pri obdelavi osebnih podatkov Master Doctor d. o. o. – zdravstvena dejavnost ravna v skladu z načeli 5. člena Uredbe (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (v nadaljevanju: Splošna uredba) in drugimi veljavnimi predpisi s tega področja.

 

VRSTE OSEBNIH PODATKOV

Osebni podatki posameznikov so podatki, ki omogočajo neposredno ali posredno identifikacijo posameznika oziroma so povezani z določenim ali določljivim posameznikom.

Master Doctor d. o. o. – zdravstvena dejavnost od nasprotnih strank, za namene izvajanja zdravstvenih storitev, dobave blaga ali za izvajanje upravnih postopkov, pridobiva zlasti, vendar ne izključno te, naslednje podatke o posameznikih, ki so povezani z nasprotno stranko:

 • podatke za identifikacijo posameznika v zdravstveni dejavnosti (npr. ime in priimek, rojstni datum, spol, naslov, telefon, e-naslov, št. zdravstvene kartice),
 • podatke za pošiljanje obvestil, akcij, novitet, nagrad (npr. ime in priimek, naslov, telefon, e-naslov),
 • podatke v zvezi z zaposlitvijo posameznika (delovno mesto, kontaktni podatki na delovnem mestu kot je elektronski naslov, telefonska številka),
 • podatke o pravnih in drugih postopkih, v katerih je udeležen posameznik, in vplivajo na razmerje posameznika ali nasprotne stranke do zavoda,
 • podatke v zvezi z izpolnjevanjem zahtev, pravic in obveznosti, ki zavezujejo posameznika v razmerju do Master Doctor d. o. o. – zdravstvene dejavnosti.

Master Doctor d. o. o. – zdravstvena dejavnost od nasprotnih strank praviloma ne zbira in ne obdeluje posebnih vrst osebnih podatkov iz 9. člena Splošne uredbe (tj. podatkov, ki razkrivajo rasno ali etnično poreklo, politično mnenje, versko ali filozofsko prepričanje ali članstvo v sindikatu, in obdelava genetskih podatkov, biometričnih podatkov za namene edinstvene identifikacije posameznika. Prosimo, da nam teh podatkov ne posredujete, razen če Master Doctor d. o. o. – zdravstvena dejavnost v posameznem primeru to izrecno potrebuje za zagotavljanje zdravstvenih storitev (npr. podatki o zdravju za namen zdravljenja posameznika).

 

VIRI INFORMACIJ

Master Doctor d. o. o. – zdravstvena dejavnost pridobiva osebne podatke posameznikov, ki so povezani z nasprotno stranko ustno na sestankih/obravnavah, v pisni komunikaciji, iz posredovanih izvidov stranke ali izvajalca, h kateremu je napotil stranko, elektronski komunikaciji in drugi komunikaciji, ki poteka med zavodom in stranko v zvezi z izvajanjem naročene storitve, pri izpolnjevanju zakonskih obveznosti, ki jih zavezujejo, pri izvajanju storitev ter javnega interesa, zaščite življenjskih interesov posameznika ali na podlagi soglasja.

 

UPORABA OSEBNIH PODATKOV

Master Doctor d. o. o. – zdravstvena dejavnost obdeluje osebne podatke posameznikov, ki so povezani z nasprotno stranko zlasti, vendar ne izključno:

 • da zagotavlja obdelavo osebnih podatkov za namene izpolnjevanja obveznosti, ki jih zavodu nalagajo predpisi (npr. zdravstvena zakonodaja in predpisi, predpisi o  pravnem postopku in poslovanju, itd.),
 • da komunicira s stranko in s pooblaščenimi predstavniki nasprotne stranke pri opravljanju storitev ali dobavi blaga v zvezi z izvajanjem svojih dejavnosti,
 • da odgovarja na poizvedbe in zahteve pri opravljanju storitev ali dobavi blaga oziroma v zvezi z izvajanjem svojih pristojnosti, ki jih na zavod naslovijo pristojni organi,
 • da nasprotno stranko informira o novostih in spremembah v zvezi s storitvami oziroma pristojnostmi, ki jih izvaja Master Doctor d. o. o. – zdravstvena dejavnost,
 • da izvaja analize in načrtuje izboljšave oziroma spremembe v zvezi s svojim poslovanjem oziroma izvajanjem pristojnosti (npr. sms sporočilo o naročilu, e-mail pošiljanje novic, itd.).

 

RAZKRITJE PODATKOV

Osebne podatke lahko Master Doctor d. o. o. – zdravstvena dejavnost v naslednjih omejenih in nujnih okoliščinah razkrije/posreduje izključno za zakonite namene:

 • podizvajalcem, ponudnikom in dobaviteljem, ki v našem imenu izvajajo storitve za zakonite namene;
 • kateremu koli prejemniku, če se to od nas zahteva na primer na podlagi veljavne zakonodaje ali odredbe sodišča;
 • kateremu koli prejemniku na podlagi soglasja stranke, ali
 • kateremu koli prejemniku, kadar je to utemeljeno nujno, tako kot v primeru življenjske ogroženosti, javnem interesu (npr. nalezljiva bolezen, zaščita otroka, itd.)

.V primeru prenosov osebnih podatkov v tretje države ali mednarodne organizacije, je Master Doctor d. o. o. – zdravstvena dejavnost zavezana k varovanju zasebnosti in zaupnosti  osebnih podatkov, ko se ti prenesejo. Pri takih prenosih bomo zagotovili ustrezno zaščito osebnih podatkov.

 

ZAVAROVANJE PODATKOV

Master Doctor d. o. o. – zdravstvena dejavnost izvaja varnostne ukrepe za zaščito osebnih podatkov pred izgubo, zlorabo ter nepooblaščenim dostopom, razkritjem, spreminjanjem in uničenjem. Sprejeti so bili ustrezni tehnični in organizacijski ukrepi za zaščito informacijskih sistemov, v katerih se hranijo osebni podatki. Naši zaposleni, ki rokujejo z osebnimi podatki, so zavezani k varovanju zaupnosti osebnih podatkov, vzpostavljeni pa so tudi mehanizmi za ugotavljanje in sankcioniranje morebitnih kršitev.

Master Doctor d. o. o. – zdravstvena dejavnost je pri izbiri ponudnikov storitev, ki vključujejo obdelavo osebnih podatkov v imenu zavoda, izvedla ustrezen skrbni pregled ter  zahtevala, da se vzdržujejo ustrezni tehnični in organizacijsko varnostni ukrepi za zaščito podatkov o strankah.

Če poznate kakršenkoli razlog, zaradi katerega menite, da je varnost obdelave osebnih podatkov v zavodu ogrožena, prosimo, da nas o teh razlogih nemudoma obvestite (kontaktni podatki so navedeni v nadaljevanju v rubriki KONTAKT).

 

HRAMBA PODATKOV

Osebni podatki se hranijo v obliki, ki dopušča identifikacijo posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, le toliko časa, kot je določeno z veljavnimi predpisi, ki zavezujejo zavod, ali kolikor je potrebno za namene, za katere se osebni podatki obdelujejo.

Pri določanju trajanja hrambe osebnih podatkov Master Doctor d. o. o. – zdravstvena dejavnost upošteva naslednja merila:

 • trajanje pogodbenega ali drugega razmerja med zavodom in nasprotno stranko oziroma posameznikom,
 • zakonske zahteve glede hrambe določenih podatkov, vključno z zahtevami glede določitve in hrambe arhivskega gradiva.

 

PRAVICE POSAMEZNIKOV

Če želi posameznik uveljavljati pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, pravico do popravka ali izbrisa (pozabe), pravico do omejitve obdelave ali pravico do prenosa podatkov k drugemu upravljavcu, ki jih posamezniku zagotavlja Splošna uredba, se lahko s svojo zahtevo oziroma vprašanji obrne na zavod (na način, kot je določeno v poglavju KONTAKTIRJATE NAS).

Pri obravnavi zahteve oziroma vprašanja, ki zadeva osebne podatke določenega posameznika, bomo od posameznika zahtevali dokazila o njegovi identiteti oziroma upravičenosti za uveljavljanje predmetnega zahtevka.

 

SPREMLJANJE KOMUNIKACIJE

Ko posamezniki komunicirajo z zavodom po telefonu ali po elektronski poti (npr. spletne aplikacije, elektronska pošta, kratka sporočila,… ), se sporočila oziroma komunikacija lahko snema in hrani za namene potrditve obstoja komunikacije in preverjanja skladnosti z veljavnimi predpisi in zahtevami s področja varstva osebnih podatkov.

 

OSEBNI PODATKI POSLANI PREK SPLETNE STRANI Master Doctor d. o. o. – zdravstvene dejavnosti.

Z zavodom lahko prek spleta stopite v stik s pomočjo kontaktnega obrazca ali preko naročanja na novice. Pri tovrstnih storitvah morate posredovati nekatere osebne podatke, ki so potrebni za izvedbo same storitve. Posredovani osebni podatki se bodo uporabljali le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili posredovani.

Na spletnem portalu obstajajo določene povezave na druga spletišča nad katerimi zavod nima nadzora in zato zanje ne prevzemamo nikakršne odgovornosti, uporabnikom pa svetujemo, da se seznanijo z njihovo politiko varovanja zasebnosti.

 

PIŠKOTKI

Piškotek je majhna tekstovna datoteka s podatki, ki jo strežnik spletne strani pošlje brskalniku v vašem računalniku.

Pri obisku spletne strani www.master-doctor.net na spletnem strežniku, kjer gostuje, beleži določene podatke o obisku spletnih strani, IP številka, verzija brskalnika, čas obiska in naslovi spletnih mest, ki ste jih obiskali na spletni strani. Tako zbranih podatkov ne obdelujemo in jih ne povezujemo z drugimi podatki, uporabljamo jih izključno za izračun splošne statistike o uporabi spletne strani, optimizacijo.

Večina spletnih brskalnikov samodejno sprejme piškotke. Delovanje spletnega brskalnika lahko spremenite v nastavitvah, tako da računalnik piškotke zavrne ali da prejmete opozorilo, preden se piškotek shrani. Namestitev piškotkov lahko v brskalniku tudi popolnoma preprečite za vse obiskane spletne strani.

 

DNEVNIKI

Strežniki samodejno beležijo podatke, ki jih vaš brskalnik pošlje vsakič, ko obiščete našo spletno stran. Ti strežniški dnevniki vsebujejo podatke, kot so datum in čas obiska, vaš naslov po internetnem protokolu (IP-naslov), vrsta in jezik brskalnika. Ti podatki nam ne povedo kdo ste in ne razkrivajo nikakršnih osebnih podatkov. Zbrane podatke v zavodu uporabljamo za izdelavo statistike o uporabi spletne strani na agregatni ravni.

 

KONTAKTIRAJTE NAS

Master Doctor d. o. o. – zdravstvena dejavnost, Prečna ul. 2, 6230 Postojna, je upravljavec osebnih podatkov, ki obdeluje osebne podatke posameznikov skladno s to izjavo.

Če imate v zvezi z obdelavo osebnih podatkov v Zavodu kakršna koli vprašanja ali mislite, da se vaši osebni podatki ne obravnavajo v skladu z veljavno zakonodajo in s
to izjavo, se lahko obrnete neposredno na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov:

Odvetnica Simona Marko, Ulica heroja Bračiča 12, 2000 Maribor, tel. 02/252 26 80, mail: odvetnica.marko@siol.net

ali

 • po navadni pošti, na naslov Master Doctor d. o. o. – zdravstvena dejavnost, Prečna ul. 2, 6230 Postojna, s pripisom “Za pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov” ali
 • po elektronski pošti na naslov: support@master-doctor.net

V primeru, če nasprotujete določeni obdelavi svojih osebnih podatkov, si bo Master Doctor d. o. o. – zdravstvena dejavnost prizadevala za razumno rešitev, v dogovoru s posameznikom. Ne glede na to pa lahko posameznik, ki meni, da Master Doctor d. o. o. – zdravstvena dejavnost nezakonito obdeluje njegove osebne podatke, vloži pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije.

Prijavo nadzornemu organu lahko pošljete po elektronski pošti na naslov gp.ip@iprs.si, oz. po navadni pošti na naslov: Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.
V veljavi od 1. 11. 2019

© Master Doctor d. o. o. – zdravstvena dejavnost, vse pravice pridržane